Svet-Stranek.cz
Osobní stránka na adrese: kecskemethy.stranky1.cz
MUDr. Zsolt Kecskeméthy, Ph.D., MBA

Koniotomie v praxi:Osobní stránka na adrese: kecskemethy.stranky1.cz

Koniotomie v praxi

Koniotomie v praxi

Zsolt Kecskeméthy
Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje

Abstrakt
Článek poukazuje na možnost využití koniotomie v terénu jako možnost záchrany pacienta v složitých situacích, v nepřehledném terénu
dýchacích cest. Nuti k zamyšlení se nad jednoduchostí této techniky s velikým přínosem - záchranou života, ale i nad psychologickým
aspektem připravenosti k provedení této techniky.
Klíčová slova: zajištění dýchacích cest - koniotomie - atypická situace - nácvik - záchrana života

Abstract
This article describe the coniotomy and its utilization in practice as the possibility of saving hurnan life in the situation of difficult airways.
The simplicity ofthe named techique is pointed out and the psychological preparedness to use this technique is discussed.
Key words: airway management - coniotomy - atypic situation - training - saving hurnan life

Úvod
Koniotomie i minitracheostomie jsou málo používané metody k udržení dýchacích cest v terénní praxi pro jejich značnou razantnost.
Představují jen přechodné řešení k zajištění dýchacích cest po dobu, než za stabilních a aseptických podinínek bude provedena
tracheostomie. Koniotomie je indikována u pacientů, u kterých nejde zajistit dýchací cesty standardnhni postupy - tracheálrú intubací ani kombirourkou. Jedná se o tyto stavy: edém laryngu, epiglotitida, překážky v dýchucích cestách (cizí těleso těžko odstranitelné v terénu),
těžká devastující poranění obličeje, případně komplikované anatomické a technické poměry.

Technika provedení
Koniotomie se provádí skrze ligamentum conicum, které spojuje chrupavku štítnou a prstencovou. Tento prostor - incisura thyreoidea inferior - je žlábkovitého tvaru a nahmatáme ho pod prominentia laryngea. Průsvit dýchacích cest je tady nejblíže kůže bez možnosti poranění velkých cév. Řez provádíme vertikálně ve střední čáře v délce cca 3 - 4 cm, poté horizontálně protneme ligamentum
conicum až do průsvitn dýchacích cest a zasuneme předem připravenou rourku a zafixujeme.

Kasuistika číslo 1:
Posádka RLP vyjíždí k dopravní nehodě - cyklista byl sražen korbou nákladního auta. Na místě zjišťujeme, že se jedná o jedenašedesátiletého cyklistu v bezvědomí s mnohočetnými frakturami obličejového skeletn, frakturami žeber, kontnzí břicha s povrchným dýcháním, bilaterálně izokorickými zornicemi. Intubace nebyla možná pro značné krvácení do dýchacích cest (z obličejových fraktur), které znepřehledňovalo terén. Ani po intenzivním odsávání nebyla možná jistá orotracheální intubace. Zvolili jsme
náhradní řešení - koniotomii, která byla provedena po analgezii pacienta. Koniotomický set nebyl k dispozici, do vzniklé rány
jsme zasnnuli intubační kanylu velikosti číslo 6 a pacienta jsme ventilovali s dosažením SpO2 94 až 98 %. Přivolaná letecká záchranná
služba postiženého transportovala na ARO, kde byla koniotomie upravena na tracheotomii.

Kasuistika číslo 2:
Touto kasuistikou bych chtěl poukázat na rozsáhlé zranění obličejových struktur, které je ještě slučitelné se životem. Jednalo se
o dramatický výjezd k pacientovi ve věku 58 let, mohutnější postavy, který zakopl při řezání dříví na cirkulární pile a padl obličejovou
částí hlavy do cirkulárni pily (viz foto). Při příjezdu pacient stál!!! ve stodole u pily. Došlo ke ztrátovému poranění čela, části nosu, pravého oka, lícní kosti, pravé části horni i dolní čelisti. Z těchto tkání silně krvácel. Z devastovaných dýchacích cest chroptěl zpěněnou krev. Pacient byl částečně schopen vnímat naše pokyny a spolupracovat! Přistoupili jsme k rychlému zajištění dvou žilních linek, k přetlakové volumové náhradě, k analgezii fentanylem. Orotracheální intubace nepřicházela v úvahu - nebylo kam intubovat. Protože pacient spontánně ventiloval, koniotomiijsme prováděli v lokální anestezii mesocainem, po dilataci řezu v ligamentum conicum
jsme použili opět endotracheální kanylu velikosti číslo 6, která bezpečně zajistila ventilaci. Poté jsme pacienta uvedli do anestezie,
použili celotělovou termofolii a leteckou záchrannou službou transportovali na ARO. Nález na CT byl potěšující - bez známek mozkového poranění. Pacient absolvoval rekonstrukci obličeje a po třech týdnech od úrazu jsme ho viděli chodícího a mluvícího
na traumatologii.Závěr
Koniotomie je jednou z alternativních metod zajištění dýchacích
cest která vede k záchraně života. Provedení je opravdu jednoduché,
nácvik v klidném prostředípomáhá odbourat psychický
blok k provedení tohoto zákroku.

Použitá literatura:
1. Drábková 1: Akutni stavy v první linii, 1.vydání, Praha, Avicenum
1997, s 101-104

2. Vajda 1: Atlas anatomiae I, 1. vydání, Budapest, Akadémiai kiadó,
1989


Příspěvek došel do redakce22. května 2007
Vyšlo v Urgentní medicína II/08
MUDr. Zsolt Kecskeméthy
ZZS Jihočeského kraje, Prachatice